Záruky výrobkov

25 rokov na sekery Fiskars X-série, rýle, vidly a lopaty radu Xact a nožnice PowerGear X
5 rokov na celý ostatný sortiment tovaru značky Fiskars
2 roky na kalače

Vážení zákazníci,

 

4. generácia sekier Fiskars X-séria (v predaji od 1. 8. 2015), bola vytvorená pomocou pokročilej technickej výroby a materiálov. Rovnako rýle, vidly a lopaty radu Xact a nožnice PowerGear X. Tieto výrobky sú testované a vykazujú vynikajúci výkon pri činnostiach a v prostredí, pre ktoré sú vytvorené. Aj napriek maximálnej dôslednosti môže vo výrobnom procese dochádzať k chybám. Aby bola zabezpečená čo najväčšia spokojnosť zákazníkov s užívaním výrobkov Fiskars, poskytuje spoločnosť Fiskars na výrobné chyby 4. generácie sekier Fiskars X-série, rýle, vidly a lopaty radu Xact a nožnice PowerGear X 25ročnú medzinárodnú obmedzenú záruku.

 

Táto záruka je platná výhradne na území Európskej únie, Švajčiarska, Nórska, Austrálie, Nového Zélandu, Ruska, Ukrajiny, Turecka a Kazachstanu.

 

Na záruku sa vzťahujú tieto podmienky:

•        táto záruka je platná len na základe webovej registrácie výrobku (http://www.fiskars.eu/support/product-warranties) do tridsiatich (30) dní od nákupu.

•        záruka neplatí, ak sú výrobky používané na iné účely, než na ktoré boli pôvodne určené, a ak sú výrobky používané pre komerčné alebo profesionálne využitie alebo na účely prenájmu.

•        záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli opravované alebo u nich došlo k pokusu o opravu bez súhlasu spoločnosti Fiskars.

 

 

Zo záruky je vylúčené poškodenie spôsobené:

•        nedbalosťou alebo úpravami výrobku,

•        nehodou,

•        stratou výrobku,

•        neoznámením škody maloobchodníkovi alebo spoločnosti Fiskars v primeranom čase od jej vzniku,

•        škodou vzniknutou na výrobku následkom použitia, pre ktoré nebol výrobok zamýšľaný, alebo chybným použitím výrobku,

•        opotrebovaním v dôsledku používania, bežným opotrebovaním,

•        nadmernými teplotami, teplom, ohňom, nepretržitou teplotou nad +40° C alebo pod -30° C,

•        nedodržaním správnej starostlivosti, napr. čistenie výrobku po použití a skladovaní mimo pôsobenie poveternostných vplyvov a priameho slnečného svetla,

 

•        používaním nevhodných čistiacich postupov alebo prostriedkov, napr. kyselín alebo rozpúšťadiel,

•        defektmi spôsobenými poveternostnými vplyvmi, napr. zhrdzavením alebo zmenou farby,

•        záruka neplatí v prípade zvlášť agresívneho alebo korozívneho prostredia, napr. v námornom prostredí alebo priemysle alebo v stálom kontakte s vodou, chemikáliami, popolom, cementom alebo prachom.

 

Ak ste produkty Fiskars zakúpili v našom e-shope a zistíte u nich vadu spracovania alebo materiálu, kontaktujte nás pomocou reklamačného formulára na našich internetových stránkach (http://www.superdiskont.sk/expresna-reklamacia). Tovar bude reklamovaný priamo v spoločnosti Fiskars, ktorá rozhodne o schválení vrátenia tovaru podľa svojho uváženia. Pokiaľ bude vrátenie schválené, výrobok bude podľa výhradného uváženia spoločnosti Fiskars opravený alebo vymenený za podobný. V prípade modelu, ktorý sa už nevyrába, bude chybný tovar vymenený za najbližší podobný model z aktuálneho výrobného programu.

Spoločnosť Fiskars nezodpovedá za náhodné, nepriame, zvláštne ani následné škody, okrem iného vrátane škody alebo straty užívania ľubovoľného zariadenia, straty predaja alebo ziskov alebo oneskoreného plnenia či neplnenia tejto záručnej povinnosti.

Výrobca poskytuje túto záruku ako doplnkovú záruku k zárukám poskytovaným predajcom, na ktoré nemá žiadny vplyv. Ďalej táto záruka neobmedzuje ani nenahrádza zákonne záruky, na ktoré môže mať zákazník nárok podľa národných právnych predpisov.

Výmenou ani opravou výrobku nedochádza k predĺženiu lehoty pôvodnej záruky.

 

SuperDISKONT s.r.o.
predajca tovarov značky Fiskars

2018 Copyright Superdiskont, s.r.o., Dobronická 986/35, 140 00 Praha 4 / Powered by Web Revolution